Popis projektu

Obsahem projektu je vytvoření uceleného systystému profesního vzdělávání pracovníků ve slévárenství v rámci ČR.

Koncepce projektu bude zapadat do kritérií dílčích a úplných kvalifikací MŠMT a umožní pracovníkům sléváren zvýšení kvalifikace a profesní růst. Systém povede ke zvýšení uplatnitelnosti pracovníků na trhu, ke zvýšení jejich úrovně kvalifikace a získání obecně odborných znalostí potřebných pro udržení konkurenceschopnosti na pracovním trhu.

Od projektu očekáváme zvýšení profesionality prac. a zodpovědný přístup na pracovištích. Zvýšení hodnoty pracovního kapitálu umožní realizovat konstrukčně složité a tech. náročné zakázky. Projekt vyřeší jedno z opatření, která jsou pro slévárny nezbytně nutné pro zachování stability a konkurenceschopnosti. Projekt je zpracován komplexně, tj. obsahuje školení zamaměstnanců všech uzlů slévárenského procesu. Ve zpracování výukových materiálů se bude přihlížet i ke kvalifikační úrovni zaměstnanců (dělnické profese i odborně náročné technologické pozice).

Systém vzdělávání v oblasti odborných dovedností je určen pro následující profese:

slévárenský dělník,

slévárenský technolog,

slévárenský mistr,

tavič,

obchodní specialista ve slévárenství.

A nově i vytvoření systému profesního vzdělávání pro další 2 profese v oboru slévárenství (pracovník pískového hospodářství a modelář). Tyto profese nemají v současné době oporu v systému středoškolského vzdělávání ani v rekvalifikačních kurzech, ale jsou ve slévárenství žádané a potřebné.

Potřebnost realizace projektu byla zjištěna mimo jiné na základě pravidelně prováděných analýz vzdělávacích potřeb zaměstnanců členské základny (pravidelně 1x ročně dotazníkové šetření od roku 2005, dále 1x ročně kulatý stůl s vedením a personalisty členských firem výstupy interních analýz v čl. firmách).

Projektu se zúčastní 450 osob z 16 podniků - zaměstnanci členských organizací Svazu sléváren ČR.

Školení bude probíhat v 5 slévárensky významných regionech ČR (JHM, OLK, VYS, MSK, STC).

  

Cíle projektu

Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců podniků sdružených ve Svazu sléváren ČR.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření uceleného systému profesního vzdělávání pracovníků ve

slévárenství.

Zde budou nově vytvořeny dva vzdělávací programy (učební osnovy a výukové materiály) pro dvě profese, které

v současné době nejsou vyučovány na středních školách ani v rekvalifikačních kurzech a po nichž existuje v členských podnicích vysoká poptávka. Tyto dva vzdělávací programy doplní řadu 5 již existujících vzdělávacích programů. V rámci projektu tedy bude školeno 7 profesí.

Cílové skupiny

Zaměstnanci/kyně

Účastníci/ce projektu

zaměstnanci/kyně

Region

Středočeský kraj

Královéhradecký kraj

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj