Snadno dosažitelné úspory ve slévárnách hliníku

Úvod

Tavení hliníkových slitin v šachtových pecích je v rámci většiny sléváren největším spotřebičem energie, ve většině případů pak největším spotřebičem zemního plynu. Za časů levného zemního plynu nebyla jeho zvýšená spotřeba až takovým problémem, a tak se tavírna nestávala středobodem úspor, jejím úkolem bylo tavit hlavně velkoobjemově. Dnes je situace zcela rozdílná a řádná péče o proces tavení uspoří obrovské peníze.

Princip šachtové pece StrikoWestofen®

Základní princip každé šachtové pece

Princip šachtové pece (obr. 1) je ve své podstatě velice jednoduchý a dobře srozumitelný:

- velký objem šachty k předehřevu vsázky z tavicí komory;

- vsázka, která propadá do tavicí komory, má maximální možnou teplotu právě díky předehřevu v šachtě;

- natavení je velice rychlé; natavený materiál co nejrychleji přechází do udržovací komory k zajištění nízkého propalu;

- teplota pláště šachtové pece je nižší než 80 °C, nedochází k teplotním ztrátám;

- teplota odcházejících spalin je přibližně 180 °C, spaliny předaly svou tepelnou energii vsázce.

K dosažení nízkých spotřeb zemního plynu proto musíme splnit následující podmínky:

- obsluha udržuje šachtu plnou, šachta je zcela zaplněna vsázkou;

- vyzdívka je v dobré kondici (obr. 2);

- hořáky jsou správně nastavené;

- na peci využíváme automatické řízení procesu.

Už první podmínka, neustálé udržování plné šachty, má za následek redukci spotřeby plynu o 20–30 %. Tento první krok je nedůležitější, investičně nejlevnější a okamžitě aplikovatelný. Razantně snížíme spotřebu zemního plynu a prodloužíme životnost vyzdívky. Právě zavážení materiálu do prázdné šachty vyzdívku nejvíce poškozuje.

Další nezbytnou podmínkou je správná konstrukce vyzdívky. StrikoWestofen čerpá z 50 let zkušeností. Ačkoliv může být kopie vyzdívky markantně levnější a dost možná při prvních tavbách funkční, nikdo nezaručí spotřeby a výkony pece, jako když jste si ji za tím účelem pořizovali. Pokud s takovou vyzdívkou spotřebováváme každý den na každé tuně hliníku o 20 % více zemního plynu, výsledná finanční ztráta je bolestná.

Správně nastavené hořáky jsou samozřejmostí. Potřebujeme správně nastavený poměr vzduchu a plynu, správnou délku plamene a spínání a vypínání hořáků ve správný okamžik. Třem výše uvedeným nezbytným podmínkám můžeme pomoci inovacemi, které vedou k dalšímu snížení spotřeby zemního plynu.

Další možnosti snížení spotřeby plynu v šachtových pecích

Horkovzdušné víko horkých spalin (horkovzdušný baffle)

Vytavování šachty probíhá při zavřeném víku šachty. Horké spaliny se zdržují v prostoru šachty delší dobu, využití tepelné energie spalin se zvyšuje a výrazně se sníží doba vytavení šachty.

Úprava softwaru s optimalizací procesu tavení

Ačkoliv je funkce „tavení“ tavičem zapnuta, hořáky jsou sepnuty až v okamžiku naplnění šachty, čímž se využívá veškerá energie spalin procházejících šachtou.

Laser snímající zaplnění šachty

Řízení pece zná míru zaplnění šachty a může tak automaticky optimalizovat tavicí výkon.

Nový systém zvedání čisticích dveří

Pantografické zavírání dveří zabezpečí těsné uzavření pecního prostoru a zároveň umožňuje snadné čištění vnitřní strany dvířek.

Renovace ocelového pláště

I pláště StrikoWestofen mohou po dvaceti letech vykazovat známky opotřebení a zaslouží si tak renovaci.

Renovace systému hořáků

Renovaci si stejně tak zaslouží i hořákové systémy. Na našem území máme v provozu hořákové systémy ještě z roku 1990.

Modernizace jednotky zavážení

Včasné, rychlé zavážení vede k úsporám jak u spotřeby plynu, tak hlavně na prostojích z důvodu drobných závad nebo času údržby.

Ocelové desky chránící stěny šachty

Obzvláště u velkých obrobených odlitků s ostrými hranami a při častém zavážení do prázdné šachty je potřeba chránit stěny šachty.

Vážicí systém a přenos dat o spotřebě energie do centrálního datového systému

Směnové protokoly pomáhají k přesnému sledování spotřeby plynu v rámci každé směny, můžeme sledovat využití pece a stejně tak můžeme sledovat, zda obsluha s pecemi pracuje správně dle nastavených procesů, nebo zda si práci zjednodušuje.

Renovace elektroinstalace

Pece StrikoWestofen běžně fungují déle než 30 let. To však neznamená, že elektroinstalace bude celou dobu životnosti spolehlivá a stabilní.

Potenciál úspor

Běžná šachtová pec v běžném provozu, s běžně pracujícími taviči, s běžně opotřebovanou vyzdívkou a s běžným využitím tavicího výkonu spotřebovává ve slévárnách přibližně 100 m3 zemního plynu na 1000 kg pro tavení a udržování hliníkové slitiny. Pokud se však šachtová pec uvede do řádného stavu a obsluha řádně dodržuje nastavené procesy, klesá spotřeba zemního plynu k hodnotám 60–70 m3 / 1000 kg Al. Při dnešních cenách plynu se tak bavíme o finančních úsporách (v závislosti na velikosti pece a jejím využití) v rozmezí 3.000.000–6.000.000 Kč ročně.

Tab. 1 představuje možnosti úspor v případě, kdy obsluha začne pracovat správně k zajištění minimální spotřeby zemního plynu, ale vyzdívka ještě není v dobrém stavu nebo není vyrobena dle správného designu.

Cesta k úsporám

Příčinami vysoké spotřeby plynu jsou ve většině případů dvě stěžejní skutečnosti – samotná práce se šachtovou pecí a nesprávný tvar vnitřní vyzdívky pece.

Správná obsluha

Personální nedostatečnost v tavírnách neumožňuje včasnou přípravu materiálu pro zavážecí zařízení. Často tak dochází k dlouhým přestávkám mezi zaváženími, šachta není zcela zaplněná, teplota vsázky v tavicí komoře je nižší, a proto vzniká vyšší energetická náročnost na roztavení. K tomu se přidává zvýšené opotřebení šachty při zavážení materiálu do prázdné šachty a rozstřik částečně nataveného materiálu ze dna tavicí komory na stěny šachty.

Následkem zpožděného nebo nepravidelného zavážení dochází k následujícím skutečnostem:

- zvýšená spotřeba plynu, spaliny nepředehřívají vsazený materiál;

- zvýšené opotřebení vyzdívky mechanickými rázy vsazovaného materiálu;

- zvýšený propal, přechod z pevného do kapalného skupenství je časově delší;

- v tavicí komoře je vyšší teplota;

- zvýšená nutnost čištění kvůli rozstřikům nataveného materiálu po dopadu vsázky na dno tavicí komory;

- zarůstání pece;

- netěsnost dveří tavicího prostoru, následkem je zvýšená tvorba korundů v tavicí komoře.

Správnou, pravidelnou obsluhou zajistíme pokles spotřeby plynu o 20 % a rozhodně doporučujeme začít při optimalizaci spotřeb energií právě

u obsluhy. Správná a řádná obsluha nevyžaduje žádné investice, nemá dodací termín a může se aplikovat ze dne na den.

Dalším bonusem správné obsluhy je značné prodloužení životnosti vyzdívky. Při zvažování investice do oprav a modernizací šachtových

pecí je proto bezpodmínečně nutné nejdříve začít právě u obsluhy. V opačném případě bude životnost všech oprav zbytečně krátká.

Správná funkčnost a vnitřní konstrukce pece

K využití plného potenciálu šachtových pecí StrikoWestofen®, tedy k tavení za nízkých energetických spotřeb, potřebujeme přesně

definovaný tvar vnitřní vyzdívky pece, vyrobené v požadované kvalitě, a zajištění plné funkčnosti. Správný tvar vyzdívky a použité

směsi jsou výsledkem více než 50 let trvajícího vývoje a zkušeností s více než 5000 realizacemi. Pokud se vyzdívka šachtové pece opraví

podobnými materiály o podobných fyzikálních vlastnostech a s podobnou vnitřní konstrukcí, bude výsledkem podobná spotřeba plynu, která je o 20–30 m3 na natavenou tunu

hliníkové slitiny vyšší. Při dnešních cenách zemního plynu se tak slévárna ročně připraví o značné částky (tab. 2). Ve výpočtech nezahrnujeme

ztráty na základě zvýšeného propalu, který je zpravidla o 0,5 % vyšší v porovnání s originální vyzdívkou.

V tab. 1 počítáme pouze úspory v případě řádného zaškolení obsluhy a rozumného dodržování zásad energeticky úsporného tavení. V tab. 2

uvádíme úspory, kdy obsluha stále dodržuje zásady energeticky úsporného tavení, a zároveň opravíme vyzdívku dle doporučení výrobce.

Pro lepší představu o celkovém potenciálu úspor uvádí tab. 3 finanční úspory v situaci, kdy v jednom kroku řádně zaškolíme obsluhu a opravíme

vyzdívku s výrobcem pece. Chceme tak zdůraznit potenciál úspor, který se v době zvýšených energetických nákladů nabízí.

Závěr

V minulých letech bylo opomíjení správné obsluhy a vnitřní konstrukce šachtové pece pochopitelné, zvýšené náklady na energii v porovnání s optimálním stavem nebyly nijak drastické a vytrácely se tak pod tíhou důležitějších výrobních témat. V dnešní situaci nám právě šachtové pece nabízejí obrovský potenciál energetických úspor. Všechny hodnoty, které uvádíme v tomto článku, stojí na pevném základě mnoha našich zkušeností, kdy jsme dlouhodobě sledovali stav před a po modernizaci. Spotřeba zemního plynu 60 m3 / 1000 kg nataveného hliníku je hodnota garantovaná. Závěrem bychom rádi zdůraznili, že jakákoliv šachtová pec StrikoWestofen®, i ta dvacetiletá, umí tavit 1000 kg Al se spotřebou 60 m3 zemního plynu. Máme aplikace, kdy zákazníci dosahují spotřeby plynu 57 m3 / 1000 kg Al při 50% využití tavicího výkonu, tedy dokonce nižší než právě garantované hodnoty. Jen je potřeba problematiku spotřeby chytit za správný konec a poradit se s odborníky.

Zavolejte nám. Rádi vám pomůžeme.